Zindag By A Kay, Mahira Sharma - Bhindder Burj Ringtone